གཞན་དང་འབྲེལ་བ་བཅུ། 与他十事(四遍译文)

ཡོང་ཁུངས།   དགེ་ལུགས་དྲ་བ།     སྤེལ་དུས།  2023-07-02 23:47:04     རྩོམ་པ་པོ།   ཤེས་རབ་བསྟན་དར།    ཀློག་ཐེངས།  

གཞན་དང་འབྲེལ་བ་བཅུ།


       ཤེས་རབ་བསྟན་དར།


གཞན་གྱི་སྨད་པས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་པས་ཁོང་ཁྲོ་མ་ལངས།

གཞན་གྱི་བསྟོད་པས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཕན་པས་ང་རྒྱལ་མ་སྐྱེས།

གཞན་གྱི་རྒུད་པས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཐོབ་པས་དགའ་བ་མ་བསྒོམ།

གཞན་གྱི་འབྱོར་པས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཕན་པས་སྲེད་པ་མ་སྐྱེས།

གཞན་གྱི་གྲགས་པས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་པས་ཕྲག་དོག་མ་བྱེད།

གཞན་གྱི་མཚང་གིས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཕན་པས་འུར་ཏེ་མ་བསྒྲག།

གཞན་གྱི་ཉེས་པས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་པས་ཁོང་ཁྲོ་མ་ལངས།

གཞན་གྱི་ཉོག་དྲས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་པས་ནང་དུ་མ་ལྡིང་།

གཞན་གྱི་བདེ་བས་ཁྱོད་ལ་གང་ཡང་མི་ཕན་པས་སྲེད་པ་མ་སྐྱེས།

གཞན་གྱི་ཡོན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོན་པས་འཁུ་སེམས་མ་འཛིན།


与他十事

     喜饶丹代尔 著

     (浙江)微尘  译他之辱骂,毫不害你,不起嗔恚。

他之赞叹,毫不益你,不起我慢。

 他之衰败,你毫未获,不生随喜。

 他之富贵,毫不利你,不生贪婪。

 他之荣誉,毫无损你,不生嫉妒。

 他之罪恶,毫不祸你,言不捏造。

 他之孽障,豪不伤你,不生怨气。

 他之昏聩,豪无碍你,内心不忧。

 他之欢愉,豪不助你,不生爱慕。

他之功德,豪无碍你,不持恨意,与他十事

                  喜饶丹代尔 著

                   (夏河)陀美  译


他之骂,无害于我,气什么?

他之赞,无益于我,慢什么?

他之衰,无获于我,乐什么?

他之富,无利于我,贪什么?

他之誉,无损于我,嫉什么?

他之罪,无祸于我,诳什么?

他人孽,无伤于我,忿什么?

他之愦,无碍于我,忧什么?

他之乐,无助于我,慕什么?

他之德,无碍于我,恨什么?与他人关系十事

       喜饶丹代尔 著

       (山东)丹却措毛  译


他人的讥毁对你任何都无伤害而嗔恚不起

他人的称赞对你任何都无利益而傲慢不生

他人的衰损对你任何都得不到而欢喜不修

他人的财富对你任何都无好处而贪心不生

他人的名声对你任何都无毁损而嫉妒不作

他人的过失对你任何都不饶益而捏造不宣

他人的罪恶对你任何都不妨碍而忿怒不起

他人的昏愦对你任何都不能伤害而内心安定

他人的安乐对你任何都不恼怒而贪著不生

他人的功德对你任何都不伤害而仇恨不计


与他十事

     喜饶丹代尔 著

    (西宁)索南多杰    译


他之轻慢,与你无害,勿生忿恨。

他之赞誉,与你无益,勿生傲慢。

他之衰败,与你无获,勿生欢喜。

他之富贵,与你无利,勿生贪婪。

他之美名,与你无损,勿生嫉妒。

他之臭闻,与你无助,勿令传扬。

他之罪恶,与你无伤,勿生嗔怒。

他之纠葛,与你无碍,勿入掺和。

他之安乐,与你无益,勿生贪婪。

他之功德,与你无害,勿争强弱。

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཤེས་རབ་རལ་གྲི།

གསལ་འདེབས།

རྩོམ་འདིའི་པར་དབང་ངེད་དགེ་ལུགས་པའི་དྲ་བར་གཏོགས་པས་གང་འདོད་དུ་གཞན་དུ་མི་འགོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་འགོད་ན་རྩོམ་ཁུངས་དང་སྦྲེལ་ཐག་གསལ་པོར་དགོད་པར་ཞུ།ལྷག་པར་འཕྲིན་སྟེགས་དག་གིས་འགོད་དུས原创བྱས་ཏེ་འགོད་མི་ཆོག

དྲ་བའི་སྦྲེལ་ཐགhttp://www.tb1025.cn 


བརྒྱུད་འགོད།