ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས་རབ་བྱེད་གསུམ་པ་བླུན་པོ་བརྟག་པ་བཞུགས་སོ།།

ཡོང་ཁུངས།   ངེད་དགེ་ལུགས་པའི་དྲ་བ།     སྤེལ་དུས།  2016-09-21 23:47:02     རྩོམ་པ་པོ།   ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།    ཀློག་ཐེངས།  


611732892346852030.jpg
 

སྐྱེ་བོ་ངན་པ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་།།
ལྷག་པར་སྤྱོད་པ་ངན་པར་འགྱུར།།
འབབ་ཆུ་ཇི་ལྟར་ལྡོག་གྱུར་ཀྱང་།།
ཐུར་དུ་འབབ་པ་ཁོ་ནར་འདོད།།
དམན་ལ་སྤྱོད་པ་བཟང་བྱུང་ཡང་།།
དེ་ནི་བཅོས་མའི་རྣམ་ཐར་ཡིན།།
ཤེལ་ལ་ནོར་བུའི་ཁ་བསྒྱུར་ཀྱང་།།
ཆུ་དང་འཕྲད་ན་རང་མདོག་སྟོན།།
བླུན་པོས་བྱ་བ་ལེགས་འགྲུབ་ཀྱང་།།
སྟེས་དབང་ཡིན་གྱི་བསྒྲུབས་པས་མིན།།
སྲིནའབུའི་ཁ་ཆུ་དར་སྐུད་དུ།།
འགྲོ་བ་མཁས་ནས་བྱུང་བ་མིན།།
ཆེན་པོས་འབད་ནས་བསྒྲུབས་པའི་གྲོས།།
ངན་པས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་འཇོམས།།
ཞིང་བས་ལོ་ཟླར་འབད་པའི་ཞིང་།།
སེར་བས་སྐད་ཅིག་རྡུལ་དུ་རློག།
ངན་པ་ཕལ་ཆེར་རང་གི་སྐྱོན།།
གང་ཡིན་གཞན་ལ་འགོ་བར་བྱེད།།
ཁྭ་ཏས་མི་གཙང་ཟོས་པའི་མཆུས།།
ས་གཙང་གཞན་ལ་འབད་པས་འབྱིད།།
བླུན་པོ་བྱ་བ་ལ་སྦྱར་ན།།
དོན་ཉམས་དེ་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར།།
ཝ་སྐྱེས་རྒྱལ་བོར་བསྐོས་པ་ཡིས།།
འཁོར་སྡུག་རང་ཡང་བསད་ཅེས་གྲགས།།
རྨོངས་པ་བདེ་བ་འདོད་བཞིན་དུ།།
བྱ་བ་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ།།
གདོན་གྱིས་བཏབ་པའི་སྐྱེ་བོ་འགའ།།
སྡུག་བསྔལ་སྤང་ཕྱིར་ལྕེབས་པ་མཐོང་།།
བློ་ངན་དྲང་བོ་ལ་ལ་རང་།།
བརླག་འགྱུར་ལ་ལ་གཞན་ལ་གནོད།།
ནགས་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་རྩད་ནས་གཅོད།།
མདའ་ཡིས་དྲང་བོས་ཕ་རོལ་གསོད།།
རྟག་ཏུ་གཞན་དོན་མི་སེམས་པ།།
དེ་ཡི་སྤྱོད་པ་ཕྱུགས་དང་མཚུངས།།
བཟའ་བཏུང་འབའ་ཞིག་དུད་འགྲོས་ཀྱང་།།
བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནམ།།
ཕན་དང་མི་ཕན་མི་དཔྱོད་ཅིང་།།
བློ་དང་ཐོས་པ་མི་བསྒྲུབ་པར།།
ལྟོ་འགྲངས་འབའ་ཞིག་དོན་གཉེར་བ།།
སྤུ་མེད་པ་ཡི་ཕག་པ་ཡིན།།
བླུན་པོའི་དབུས་ན་དགའ་ཞིང་རྩེ།།
མཁས་པའི་མདུན་དུ་ཞུམ་ཞིང་འཛུར།།
ནོག་དང་ལྐོག་ཤུལ་མེད་ན་ཡང་།།
ཡ་སོ་ཅན་གྱི་བ་ལང་ཡིན།།
གང་ན་བཟའ་བཏུང་ཡོད་དེར་རྒྱུག།
དགོས་པའི་བྱ་བ་བཅོལ་ཡང་འབྲོས།།
གཏམ་དང་བཞད་གད་ཤེས་ན་ཡང་།།
མཇུག་མ་མེད་པའི་ཁྱི་རྒན་ཡིན།།
རྨིག་རྗེས་ཆུ་ཡིས་དགང་སླ་སྟེ།།
མཛོད་ཆུང་ནོར་གྱིས་དགང་བ་སླ།།
ཞིང་ཆུང་ས་བོན་གདབ་སླ་སྟེ།།
བློ་ཆུང་རིག་པ་མགུ་བ་སླ།།
དྲེགས་བཅས་བླུན་པོ་ཁས་ལེན་ཅན།།
ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར།།
གོམ་པ་གང་གི་ས་སྦྱིན་པས།།
སྟོབས་ལྡན་གྱིས་ནི་ས་གསུམ་ཤོར།།
བློ་ཆུང་སེམས་ལ་འཁོན་འཛིན་ཅན།།
གནོད་པ་བས་ཀྱང་རྣམ་འགྱུར་སྔ་།།
ཁྱི་ངན་དགྲ་བོ་མཐོང་བ་ན།།
རྨུགས་པའི་ཐོག་མར་ཀུ་ཅོ་འདོན།།
བླུན་པོས་བསགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད།།
མྱོང་གི་སྤྱོད་པའི་བདེ་མི་མྱོང་།།
ཡང་ཡང་མྱུལ་ཞིང་ལྟ་བ་ཡི།།
འཇུངས་པའི་ནོར་ནི་བྱི་བ་འདྲ།།
བླུན་པོའི་དྲུང་དུ་མཁས་པ་བས།།
སྤྲེའུ་འཛིན་པ་ཁྱད་པར་འཕགས།།
སྤྲེལ་འཛིན་ཟས་དང་ནོར་གྱིས་མཆོད།།
མཁས་པ་ལག་པ་སྟོང་བར་འགྲོ།
ཡོན་ཏན་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས།།
ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ལྷག་པར་སྡང་།།
གངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དགུན་སྐྱེས་པའི།།
ལོ་ཏོག་ལྟས་ངན་ཡིན་ཞེས་སྒྲོགས།།
ཡོན་ཏན་ལོག་པར་སྦྱངས་པ་འགའ།།
ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་ཁྱད་དུ་གསོད།།
ལྦ་བ་མེད་པའི་གླིང་ཕྲན་འགར།།
ཡན་ལག་ཉམས་པའི་སྐྱོན་དུ་བྱེད།།
ཆོ་ག་ཉམས་པར་བྱེད་པ་རྣམས།།
ཆོ་ག་ཚང་བར་བྱེད་ལ་བརྙས།།
ཙུ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ན།།
རྐང་གཉིས་པ་ལ་མིར་མི་བརྩི།།
ཆོ་ག་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་འགའ།།
ཡང་དག་ཆོ་ག་བྱེད་ལ་གཤེ།།
སྐྱེས་བུ་ཁྱི་ཡི་མགོ་ཅན་རྣམས།།
བཞིན་བཟང་བུད་མེད་ཡིན་ཞེས་བརྙས།།
ལོག་འཚོའི་ཟས་ནོར་རྙེད་པ་འགའ།།
མཁས་པ་དབུལ་བོ་ཁྱད་དུ་གསོད།།
སྤྲེལ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་མི་བཟུང་ནས།།
མཇུག་མ་མེད་ཅེས་བཞད་གད་བྱེད།།
དེས་ན་ལས་ཀྱིས་མནར་བས་ན།།
མཁས་པ་བླུན་པོའི་ནང་དུ་འཁྱམས།།
རླུང་གིས་བདས་པའི་མ་ལི་ཀ།
དྲི་ཞིམ་ཕྱག་དར་ཁྲོད་ན་རྫི།།
སྐྱོན་རྣམས་འབད་པས་འཛིན་བྱེད་ཅིང་ །།
ཡོན་ཏན་རྩ་ནས་མི་ཆགས་པ།།
སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཆུ་ཚགས་བཞིན།།
ངན་པ་འཛིན་གྱི་བཟང་བོ་འཆོར།།
ལེགས་ཉེས་དཔྱོད་པའི་བློ་གྲོས་མེད།།
མཁས་པའི་མདུན་སར་ཕྱིར་ཕྱོགས་འབྲོས།།
ཟས་ནོར་ཁོ་ནའི་གཏམ་གྱིས་འདའ།།
རྐང་གཉིས་པ་ཡི་ཕྱུགས་སུ་བཤད།།
བློ་ཆུང་མང་དུ་འདུས་ན་ཡང་།།
བྱ་བ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་མི་ནུས།།
རྩི་རྐྱང་མང་དུ་བསྡམས་ན་ཡང་།།
ཁང་བའི་གདུང་མ་བཟོད་པར་དཀའ།།
མ་དཔྱད་པ་ལས་དོན་གྲུབ་པ།།
བྱུང་ཡང་མཛངས་པར་སུ་ཞིག་རྩི།།
སྲིན་བུ་དག་གིས་ཟོས་པའི་རྗེས།།
ཡི་གེར་བྱུང་ཡང་ཡིག་མཁན་མིན།།
བློ་གྲོས་ཞན་པའི་འདོད་གཏམ་དང་།།
ཅང་ཤེས་མིན་པའི་རྟ་མཆོག་དང་།།
གཡུལ་ངོར་ལྷུང་བའི་རལ་གྲི་རྣམས།།
སུ་ཡི་གྲོགས་འགྱུར་ངེས་པ་མེད།།
ཤེས་རབ་མེད་པའི་བླུན་པོ་རྣམས།།
མང་ཡང་དགྲ་ཡི་དབང་དུ་འགྲོ།
གླང་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ཁྱུར་ལོངས་པ།།
རི་བོང་བློ་ལྡན་གཅིག་གིས་བཏུལ།།
ཤེས་རབ་མེད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་།།
ཕལ་ཆེར་རང་ལ་ཕན་པ་ཉུང་།།
འདོད་འཇོ་བ་ཡི་འོ་མ་ཡང་།།
བེ་འུས་འཐུང་བ་བརྒྱ་ལམ་ཡིན།།
བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཁས་པ་ཡང་།།
མཆོད་པར་འགྱུར་བའི་ངེས་པ་མེད།།
ཉི་མ་ཤིན་ཏུ་འོད་གསལ་ལ།།
འབྱུང་བོའི་གདོན་རྣམས་མི་འབྲོས་སམ།།
བླུན་པོ་ལོངས་སྤྱོད་གསོག་རྣམས་ལ།།
གཉེན་གྱི་བསམ་པ་ག་ལ་ཡོད།།
སྡིག་སྡུག་གཏམ་ངན་ཁོ་ན་ཡིས།།
བྱི་བ་བཞིན་དུ་བསགས་ནས་འཆི།།
སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་ཚོགས་ནང་དུ།།
ཡོན་ཏན་ལྡན་ཡང་ག་ལ་འཁུར།།
སྦྲུལ་གདུག་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ།།
སྒྲོན་མེ་གསལ་ཡང་འོད་མི་འབྱིན།།
ལོངས་སྤྱོད་ཡོད་ཀྱང་ལས་ངན་གྱིས།།
འཇུངས་པས་སྤྱོད་པའི་རང་དབང་མེད།།
རྒུན་འབྲུམ་སྨིན་པ་ཟ་བའི་ཚེ།།
ཁྭ་ལ་མཆུ་ནད་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་།།
རྒྱུན་དུ་གཞན་གྱིས་སྐྱོང་དགོས་པའི།།
སྐྱེ་བོ་ནམཞིག་ཅི་ནས་ཉམས།།
བྱ་རོག་གིས་ནི་བཟུང་བ་ཡི།།
རུས་སྦལ་ས་ལ་ལྷུང་ཞེས་གྲགས།།
བཟང་ངན་མི་ཤེས་དྲིན་བྱས་བརྗེད།།
ངོ་མཚར་གཏམ་ལ་མཚར་མི་འཛིན།།
མངོན་སུམ་མཐོང་བ་སླར་ཡང་འདྲི།།
ཞུམ་ཞིང་རྗེས་འབྲང་བླུན་པོའི་རྟགས།།
དྲོད་ཆུང་ཁ་ཡིས་དགྲ་བོ་འདུལ།།
རྒྱང་ནས་མཐོང་ན་ཅ་ཅོ་འབྱིན།།
འཐབ་སར་འཕྲད་ན་ཐལ་མོ་སྦྱོར།།
རང་ཁྱིམ་སླེབས་ན་ང་རྒྱལ་སྨྲ།།
སྡར་མ་གྲོས་བྱེད་ཚེ་ན་དཔའ།།
ཁྲལ་དགོས་པ་ན་ནོར་རྩིས་འདེབས།།
འགྲོ་དགོས་པ་ན་ནད་བུ་ལྡང་།།
འཐབ་སར་རྒྱང་ནས་འབོད་ཅིང་བསྒོ།།
བློ་ཆུང་ཅུང་ཟད་རྒྱལ་བས་ངོམས།།
གལ་ཏེ་ཕམ་ན་གཉེན་ལ་འཁང་།།
གྲོས་ལ་འཚོགས་ན་འཐབ་རྩོད་གླེང་།།
གསང་གྲོས་བྱས་ན་ལྐོག་ཏུ་སྨྲ།།
གཡུལ་ངོར་རྒྱན་ལ་བྱི་དོར་བྱེད།།
དགྲ་དང་འཕྲད་ན་རང་ཕྱོགས་སྦེད།།
འགྲོགས་ན་དགྲ་བས་གཉེན་ཕྱོགས་འཇིགས།།
མཚོན་ཆ་དགྲ་ཡི་ལག་ཆར་འཕེན།།
དཔུང་ཚོགས་འགྲོ་ན་མཇུག་སྡུད་ལ།།
ལྡོག་ན་དེ་ཡི་སྣ་འདྲེན་བྱེད།།
བཟའ་བཏུང་མཐོང་ན་ནན་གྱིས་འཇུག།
དཀའ་བ་མཐོང་ན་ཐབས་ཀྱིས་འབྱོལ།།
སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་མཚན་ཉིད་ལ།།
བརྗོད་རྒྱུ་མང་བོ་ཡོད་མོད་ཀྱང་།།
ངན་སྐྱུགས་ཁྲོམ་པ་སུ་ཞིག་སློང་།།
སྐྱུགས་པ་མཁས་པ་སུ་ཞིག་མྱོང་།།
མཆུ་བསྐྱོད་པ་ཡིས་བརྡ་སྤྲོད་ཅིང་།།
སྨོས་པའི་ཚེ་ན་མིག་ཚུམས་བྱེད།།
རྣམ་ཐར་ཐོས་ན་འཁུན་འཆོར་བ།།
གང་ལ་བྱུང་ཡང་ཐ་ཤལ་རྟགས།།
 

                                                  རྩོམ་སྒྲིག་པ། བྱ་མདོ་གུར་ཀུམ།
གསལ་འདེབས། 
             རྩོམ་འདིའི་པར་དབང་ངེད་དགེ་ལུགས་པའི་དྲ་བར་གཏོགས་པས་གང་འདོད་དུ་གཞན་དུ་མི་འགོད་པ་དང་།གལ་ཏེ་འགོད་ན་རྩོམ་ཁུངས་དང་སྦྲེལ་ཐག་གསལ་པོར་དགོད་པར་ཞུ།
དྲ་བའི་སྦྲེལ་ཐགhttp://www.tb1025.cn

བརྒྱུད་འགོད།